Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Klientów jest BODY MOVEMENT LTD 134 Swarcliffe Avenue Leeds England LS14 5NH

Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.

Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez {autor} nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na {serwis}.

Dane Osobowe

BODY MOVEMENT LTD 134 Swarcliffe Avenue Leeds England LS14 5NH przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez . BODY MOVEMENT LTD w ramach twojplantreningowy.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług BODY MOVEMENT LTD

BODY MOVEMENT LTD może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych BODY MOVEMENT LTDo ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.

BODY MOVEMENT LTD wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych BODY MOVEMENT LTD

Imię i nazwisko oraz adres e-mail

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez BODY MOVEMENT LTD jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,

realizacji zamówień na Produkty i usługi {autor},

reakcji na informacje przesłane {autor} z wykorzystaniem formularza kontaktowego,

realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),

realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług {autor} oraz Produktów i usług partnerów handlowych {autor}, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez BODY MOVEMENT LTD

Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez BODY MOVEMENT LTD będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.

BODY MOVEMENT LTD będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez BODY MOVEMENT LTD jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń NK Fitness Norbert Kowalik

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług BODY MOVEMENT LTD korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny twojplantreningowy.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej {serwis} (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony {serwis} nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę {serwis}.

{dane zagregowane}

W przypadku uzyskania przez BODY MOVEMENT LTD wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej twojplantreningowy.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, {autor} może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Dane osobowe przechowywane są przez okres {czas}.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny twojplantreningowy.pl i jej poddomen

Przeglądanie zawartości witryny internetowej twojplantreningowy.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie twojplantreningowy.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do BODY MOVEMENT LTD i dostępnych na twojplantreningowy.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala BODY MOVEMENT LTD zwracać się do czytelników po imieniu.

{Inne procedury korzystania z danych osobowych}

{opis sposobu jak wykorzystywane są dane}

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez BODY MOVEMENT LTD za pośrednictwem twojplantreningowy.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usługBODY MOVEMENT LTD (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług BODY MOVEMENT LTD oraz partnerów handlowych BODY MOVEMENT LTD

BODY MOVEMENT LTD zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług BODY MOVEMENT LTD

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu twojplantreningowy.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów BODY MOVEMENT LTD i twojplantreningowy.pl

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych twojplantreningowy.pl Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do BODY MOVEMENT LTD przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

BODY MOVEMENT LTD nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do BODY MOVEMENT LTD  i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przezBODY MOVEMENT LTD nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do BODY MOVEMENT LTD Przekazywanie danych podmiotom trzecim } nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę:BODY MOVEMENT LTD nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do BODY MOVEMENT LTD serwisu i newsletterów.